کارگروه آب
در راستای پروژه انتقال آب به نقاط مرکزی و استان شمال ویدئو کنفرانس کشوری،بین سازمان بسیج عمران و معماری با همراهی استان مازندران و استان سمنان و شرکت مشاور طرح برگزار گردید.
ساخت مسکن محرومین
انجمن مهندسین خیر عمران و مهماری اقدام به شناسایی و ساخت خانه محروم خواهد نمود.
عمران روستا
در راستای اجرای طرح عمران روستا در محروم ترین نقطه شهرستان بابل در روستای پرمینا و شمیون.

tax

کارگروه آب
در راستای پروژه انتقال آب به نقاط مرکزی و استان شمال ویدئو کنفرانس کشوری،بین سازمان بسیج عمران و معماری با همراهی استان مازندران و استان سمنان و شرکت مشاور طرح برگزار گردید.
ساخت مسکن محرومین
انجمن مهندسین خیر عمران و مهماری اقدام به شناسایی و ساخت خانه محروم خواهد نمود.
عمران روستا
در راستای اجرای طرح عمران روستا در محروم ترین نقطه شهرستان بابل در روستای پرمینا و شمیون.
کارگروه آب
در راستای پروژه انتقال آب به نقاط مرکزی و استان شمال ویدئو کنفرانس کشوری،بین سازمان بسیج عمران و معماری با همراهی استان مازندران و استان سمنان و شرکت مشاور طرح برگزار گردید.
ساخت مسکن محرومین
انجمن مهندسین خیر عمران و مهماری اقدام به شناسایی و ساخت خانه محروم خواهد نمود.
عمران روستا
در راستای اجرای طرح عمران روستا در محروم ترین نقطه شهرستان بابل در روستای پرمینا و شمیون.
کارگروه آب
در راستای پروژه انتقال آب به نقاط مرکزی و استان شمال ویدئو کنفرانس کشوری،بین سازمان بسیج عمران و معماری با همراهی استان مازندران و استان سمنان و شرکت مشاور طرح برگزار گردید.
ساخت مسکن محرومین
انجمن مهندسین خیر عمران و مهماری اقدام به شناسایی و ساخت خانه محروم خواهد نمود.
عمران روستا
در راستای اجرای طرح عمران روستا در محروم ترین نقطه شهرستان بابل در روستای پرمینا و شمیون.

چند رسانه ای