tax

اربعین سردار دلها
مراسم اربعین سردار دلها سپهبد شهید قاسم سلیمانی با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران برگزار گردید .
اجرای طرح عمران روستا
گروه عمران روستایی مهندسین عمران و معماری سپاه کربلا با همکاری گروه جهادی و عمران ناحیه بهشهر در اجرای مرحله دوم محرومیت زدایی در بخش یانه سر بهشهر اقدام نمودند
هیات اندیشه ورز
دیدار هیات اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل (استان مازندران ) با شهردار بابل جهت استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین عمران و معماری در پروژه های شهری
اربعین سردار دلها
مراسم اربعین سردار دلها سپهبد شهید قاسم سلیمانی با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران برگزار گردید .
اجرای طرح عمران روستا
گروه عمران روستایی مهندسین عمران و معماری سپاه کربلا با همکاری گروه جهادی و عمران ناحیه بهشهر در اجرای مرحله دوم محرومیت زدایی در بخش یانه سر بهشهر اقدام نمودند
هیات اندیشه ورز
دیدار هیات اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل (استان مازندران ) با شهردار بابل جهت استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین عمران و معماری در پروژه های شهری
اربعین سردار دلها
مراسم اربعین سردار دلها سپهبد شهید قاسم سلیمانی با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران برگزار گردید .
اجرای طرح عمران روستا
گروه عمران روستایی مهندسین عمران و معماری سپاه کربلا با همکاری گروه جهادی و عمران ناحیه بهشهر در اجرای مرحله دوم محرومیت زدایی در بخش یانه سر بهشهر اقدام نمودند
هیات اندیشه ورز
دیدار هیات اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل (استان مازندران ) با شهردار بابل جهت استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین عمران و معماری در پروژه های شهری

انتشارات

چند رسانه ای