tax

هیات اندیشه ورز
دیدار هیات اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل (استان مازندران ) با شهردار بابل جهت استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین عمران و معماری در پروژه های شهری
برگزاری همایش
همایش معماری و شهرسازی با سخنرانی استاد عبد الحسین نقره کار ❇️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری "همایش معماری و شهرسازی با محوریت تحقق پذیری هویت اسلامی ایرانی "به همت سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران روز سه شنبه ۳ دی ماه در سالن صالحین ساری برگزار شد. ❇️
برگزاری همایش
برگزاری همایش معماری و شهرسازی با سخنرانی استاد عبد الحسین نقره کار ❇️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری "همایش معماری و شهرسازی با محوریت تحقق پذیری هویت اسلامی ایرانی "به همت سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران برگزار میشود. ❇️
هیات اندیشه ورز
دیدار هیات اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل (استان مازندران ) با شهردار بابل جهت استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین عمران و معماری در پروژه های شهری
برگزاری همایش
همایش معماری و شهرسازی با سخنرانی استاد عبد الحسین نقره کار ❇️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری "همایش معماری و شهرسازی با محوریت تحقق پذیری هویت اسلامی ایرانی "به همت سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران روز سه شنبه ۳ دی ماه در سالن صالحین ساری برگزار شد. ❇️
برگزاری همایش
برگزاری همایش معماری و شهرسازی با سخنرانی استاد عبد الحسین نقره کار ❇️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری "همایش معماری و شهرسازی با محوریت تحقق پذیری هویت اسلامی ایرانی "به همت سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران برگزار میشود. ❇️
هیات اندیشه ورز
دیدار هیات اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل (استان مازندران ) با شهردار بابل جهت استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین عمران و معماری در پروژه های شهری
برگزاری همایش
همایش معماری و شهرسازی با سخنرانی استاد عبد الحسین نقره کار ❇️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری "همایش معماری و شهرسازی با محوریت تحقق پذیری هویت اسلامی ایرانی "به همت سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران روز سه شنبه ۳ دی ماه در سالن صالحین ساری برگزار شد. ❇️
برگزاری همایش
برگزاری همایش معماری و شهرسازی با سخنرانی استاد عبد الحسین نقره کار ❇️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری "همایش معماری و شهرسازی با محوریت تحقق پذیری هویت اسلامی ایرانی "به همت سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران برگزار میشود. ❇️

انتشارات

چند رسانه ای