هم اندیشی و نشست تخصصی
جلسه ی هم اندیشی و نشست تخصصی برای پیشبرد اهداف سازمانی اجرای کمی و کیفی برنامه های ابلاغی - رفع موانع و حل مشکلات موجود و ارائه راهکار با حضور جانشین سپاه کربلا جناب سرهنگ رضایی و مدیران سازمان های عمران و معماری برگزار گردید .
نشست با سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
در راستای تفاهم نامه و همکاری و مشارکت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران در برنامه های سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری نشست دو جانبه برگزار گردید.
اجرای بتن ریزی واحد های سیل زده
با توجه به روند اجرای ساخت پروژه واحد های سیل زده در روستای آکند توسط سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری،مرحله بتن ریزی پی و ستون ساختمان های اجرایی انجام گردید.
برگزاری جلسه هم اندیشی و نشست تخصصی سازمان بسیج عمران و معماری
برگزاری نشست دو جانبه با سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
بتن ریزی واحد های سیل زده در مرحله پی و ستون انجام گردید.

tax

هم اندیشی و نشست تخصصی
جلسه ی هم اندیشی و نشست تخصصی برای پیشبرد اهداف سازمانی اجرای کمی و کیفی برنامه های ابلاغی - رفع موانع و حل مشکلات موجود و ارائه راهکار با حضور جانشین سپاه کربلا جناب سرهنگ رضایی و مدیران سازمان های عمران و معماری برگزار گردید .
اجرای بتن ریزی واحد های سیل زده
با توجه به روند اجرای ساخت پروژه واحد های سیل زده در روستای آکند توسط سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری،مرحله بتن ریزی پی و ستون ساختمان های اجرایی انجام گردید.
نشست با سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
در راستای تفاهم نامه و همکاری و مشارکت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران در برنامه های سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری نشست دو جانبه برگزار گردید.
اقدام عملیاتی سازمان عمران و معماری سپاه کربلا
سازمان بسیج عمران و معماری سپاه کربلا :آغاز روند ساخت واحد سیل زده
سازمان بسیج عمران و معماری سپاه کربلا ۵ واحد مسکونی برای افراد سیل زده اخیر خواهد ساخت
هم اندیشی و نشست تخصصی
جلسه ی هم اندیشی و نشست تخصصی برای پیشبرد اهداف سازمانی اجرای کمی و کیفی برنامه های ابلاغی - رفع موانع و حل مشکلات موجود و ارائه راهکار با حضور جانشین سپاه کربلا جناب سرهنگ رضایی و مدیران سازمان های عمران و معماری برگزار گردید .
اجرای بتن ریزی واحد های سیل زده
با توجه به روند اجرای ساخت پروژه واحد های سیل زده در روستای آکند توسط سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری،مرحله بتن ریزی پی و ستون ساختمان های اجرایی انجام گردید.
نشست با سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
در راستای تفاهم نامه و همکاری و مشارکت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران در برنامه های سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری نشست دو جانبه برگزار گردید.
اقدام عملیاتی سازمان عمران و معماری سپاه کربلا
سازمان بسیج عمران و معماری سپاه کربلا :آغاز روند ساخت واحد سیل زده
سازمان بسیج عمران و معماری سپاه کربلا ۵ واحد مسکونی برای افراد سیل زده اخیر خواهد ساخت
هم اندیشی و نشست تخصصی
جلسه ی هم اندیشی و نشست تخصصی برای پیشبرد اهداف سازمانی اجرای کمی و کیفی برنامه های ابلاغی - رفع موانع و حل مشکلات موجود و ارائه راهکار با حضور جانشین سپاه کربلا جناب سرهنگ رضایی و مدیران سازمان های عمران و معماری برگزار گردید .
اجرای بتن ریزی واحد های سیل زده
با توجه به روند اجرای ساخت پروژه واحد های سیل زده در روستای آکند توسط سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری،مرحله بتن ریزی پی و ستون ساختمان های اجرایی انجام گردید.
نشست با سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران
در راستای تفاهم نامه و همکاری و مشارکت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران در برنامه های سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری نشست دو جانبه برگزار گردید.
اقدام عملیاتی سازمان عمران و معماری سپاه کربلا
سازمان بسیج عمران و معماری سپاه کربلا :آغاز روند ساخت واحد سیل زده
سازمان بسیج عمران و معماری سپاه کربلا ۵ واحد مسکونی برای افراد سیل زده اخیر خواهد ساخت

انتشارات

چند رسانه ای