بازدید علمی
بازدید علمی مهندسین بسیجی عمران و معماری استان مازندران از نیروگاه شهید سلیمی نکا
شبکه مهندسین جهادگر
شورای مشورتی شبکه مهندسین جهادگر (عمران روستا ) سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران با حضور شورا ی روستا ، دهیار و روحانی روستا تشکیل جلسه داد.
تودیع و معارفه مدیر کانون
تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل تاریخ ۱۸ آبان با حضور جانشین سپاه شهرستان و اعضای هیات اندیشه ورز کانون برگزار گردید .
برگزاری جام شهدا مدافع حرم
به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقات فوتسال جام شهدا مدفع حرم برگزار شد که تیم فوتسال بسیج مهندسی عمران و معماری در این مسابقات شرکت کرد.
بازدید علمی مهندسین بسیجی عمران و معماری استان مازندران
تشکیل شورای مشورتی شبکه مهندسین جهادگر(عمران روستا )سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری
تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل
تیم فوتسال بسیج مهندسی عمران و معماری استان مازندران در جام شهدا مدافع حرم

tax

بازدید علمی
بازدید علمی مهندسین بسیجی عمران و معماری استان مازندران از نیروگاه شهید سلیمی نکا
شبکه مهندسین جهادگر
شورای مشورتی شبکه مهندسین جهادگر (عمران روستا ) سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران با حضور شورا ی روستا ، دهیار و روحانی روستا تشکیل جلسه داد.
تودیع و معارفه مدیر کانون
تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل تاریخ ۱۸ آبان با حضور جانشین سپاه شهرستان و اعضای هیات اندیشه ورز کانون برگزار گردید .
بازدید علمی
بازدید علمی مهندسین بسیجی عمران و معماری استان مازندران از نیروگاه شهید سلیمی نکا
شبکه مهندسین جهادگر
شورای مشورتی شبکه مهندسین جهادگر (عمران روستا ) سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران با حضور شورا ی روستا ، دهیار و روحانی روستا تشکیل جلسه داد.
تودیع و معارفه مدیر کانون
تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل تاریخ ۱۸ آبان با حضور جانشین سپاه شهرستان و اعضای هیات اندیشه ورز کانون برگزار گردید .
بازدید علمی
بازدید علمی مهندسین بسیجی عمران و معماری استان مازندران از نیروگاه شهید سلیمی نکا
شبکه مهندسین جهادگر
شورای مشورتی شبکه مهندسین جهادگر (عمران روستا ) سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مازندران با حضور شورا ی روستا ، دهیار و روحانی روستا تشکیل جلسه داد.
تودیع و معارفه مدیر کانون
تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری بابل تاریخ ۱۸ آبان با حضور جانشین سپاه شهرستان و اعضای هیات اندیشه ورز کانون برگزار گردید .

انتشارات

چند رسانه ای